Od dnia 01.01.2016r do 31.03.2018r prowadzony był projekt ,,Prawdziwe życie - wprowadzanie do dorosłości poprzez treningi mieszkaniowe". Programem zostało objętych 18 osób. 

Uczestnicy samodzielnie zamieszkali w pokojach treningowych do tego przystosowanych oraz  brali udział w grupowych zajęciach, które miały na celu przygotować osoby niepełnosprawne do samodzielnego zamieszkania. W ramach treningu  terapeuci podczas grupowych zajęć prowadzili następujące treningi: trening funkcjonowania w życiu codziennym, trening umiejętności interpersonalnych i rozwiązywania problemów, trening umiejętności spędzania czasu wolnego. Biorą również udział w zajęciach prowadzonych przez psychologa i doradcę zawodowego. Co trzy miesiące odbywało się zebranie Wielofunkcyjnego Zespołu na którym omawiane buły postępy beneficjentów projektu. Wszyscy beneficjenci biorący udział w projekcie poczynili znaczne postępy, zostali przygotowani na miarę swoich możliwości psychofizycznych do pełnego uczestnictwa w życiu społecznym poprzez rozwijanie i podtrzymywanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego funkcjonowania, sprawnego komunikowania się z otoczeniem w różnych sytuacjach.

Projekt współfinansowany ze środków PFRON.

Projekt „ Wielospecjalistyczna , kompleksowa oraz ciągła rehabilitacja dzieci, młodzieży oraz dorosłych w Zespole Rehabilitacyjno – Terapeutycznym ( ZR-T)

 Projekt jest  realizowany od 1 kwietnia 2017 roku do dnia 31 marca 2019 roku. 

 

Celem  projektu jest odniesienie, zwiększenie poziomu samodzielności, niezależności i uspołeczniania osób niepełnosprawnych poprzez prowadzenie ich kompleksowej rehabilitacji i rewalidacji. Usprawnianie psychoruchowe dzieci, młodzieży oraz dorosłych niepełnosprawnych, w tym rozwijanie komunikacji werbalnej i alternatywnej, które są niezbędne w samodzielnym funkcjonowaniu.

Programem objętych jest 20 osób dla , których został stworzony Indywidualny Plan Działań.  Program  dla każdego beneficjenta został opracowany na okres trwania projektu .  Program terapeutyczny dla beneficjenta realizowany jest poprzez:

W siedzibie PSONI koło w Nidzicy realizowany jest projekt "Centrum Wsparcia Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie Głęboko Zależnych w Kryzysowej Sytuacji Rodziny" realizowany w ramach projektu grantowego "Usługi opiekuńcze dla osób niepełnosprawnych" prowadzonego przez PSONI ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego - Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. Moderatorem projektu jest lider grupy nieformalnej Karolina Kurlandzka.

Projekt „ Wielospecjalistyczna , kompleksowa oraz ciągła rehabilitacja dzieci, młodzieży oraz dorosłych w Zespole Rehabilitacyjno – Terapeutycznym ( ZR-T)

 Projekt będzie realizowany od 1 kwietnia 2017 roku do dnia 31 marca 2019 roku.

Programem objętych będzie :

- 20 osób z różnymi niepełnosprawnościami.

Beneficjenci   ostateczni   projektu  zostaną zakwalifikowani   na  podstawie  aktualnego     orzeczenie  o  niepełnosprawności ,   orzeczeni a  o stopniu  niepełnosprawności   oraz                 zgłoszenia chęci   i   zapotrzebowania  udziału  w  projekcie  przez  rodziców  lub  prawnych  opiekunów  osób  niepełnosprawnych.

Projekt   "Wielospecjalistyczna, kompleksowa  oraz  ciągła  rehabilitacja  dzieci ,   młodzieży  oraz  dorosłych  w  Zespole  Rehabilitacyjno  -Terapeutycznym"  przewiduje  prowadzenie  kompleksowej   rehabilitacji   osób niepełnosprawnych  z  zakresu  rehabilitacji   ruchowej ,    terapii psychologicznej ,   logopedycznej   i   terapii   pedagogicznej .

Projekt współfinansowany ze środków PFRON.