Projekt „ Wielospecjalistyczna , kompleksowa oraz ciągła rehabilitacja dzieci, młodzieży oraz dorosłych w Zespole Rehabilitacyjno – Terapeutycznym ( ZR-T)

 Projekt będzie realizowany od 1 kwietnia 2017 roku do dnia 31 marca 2019 roku.

Programem objętych będzie :

- 20 osób z różnymi niepełnosprawnościami.

Beneficjenci   ostateczni   projektu  zostaną zakwalifikowani   na  podstawie  aktualnego     orzeczenie  o  niepełnosprawności ,   orzeczeni a  o stopniu  niepełnosprawności   oraz                 zgłoszenia chęci   i   zapotrzebowania  udziału  w  projekcie  przez  rodziców  lub  prawnych  opiekunów  osób  niepełnosprawnych.

Projekt   "Wielospecjalistyczna, kompleksowa  oraz  ciągła  rehabilitacja  dzieci ,   młodzieży  oraz  dorosłych  w  Zespole  Rehabilitacyjno  -Terapeutycznym"  przewiduje  prowadzenie  kompleksowej   rehabilitacji   osób niepełnosprawnych  z  zakresu  rehabilitacji   ruchowej ,    terapii psychologicznej ,   logopedycznej   i   terapii   pedagogicznej .

Projekt współfinansowany ze środków PFRON.