Nasze Przedszkole

 

Niepubliczne Przedszkole Specjalne „ Zaczarowany Ogród ” powstało 1 września 2017 roku. Prowadzone jest przez Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Nidzicy. Nasze przedszkole powstało po to, aby stworzyć warunki wychowawcze, terapeutyczne i opiekuńcze zapewniające wspomaganie oraz ukierunkowanie rozwoju dzieci z niepełnosprawnością zgodnie z ich wrodzonym potencjałem. Przedszkole wspomaga rozwój dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych, 
m.in.: z niepełnosprawnością intelektualną, ruchową, niepełnosprawnościami sprzężonymi i autyzmem, niesłyszących i słabo słyszących, niewidomych i słabo widzących. Przeznaczone jest dla dzieci w wieku od 3 do 6 lat z możliwością przedłużenia wychowania przedszkolnego do wieku określonego przez obowiązujące przepisy prawa oświatowego. W uzasadnionych przypadkach istnieje możliwość przyjęcia do przedszkola dziecka 2,5 letniego.
Dzieci przyjmowane są do przedszkola na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego przez poradnię psychologiczno – pedagogiczną na czas edukacji przedszkolnej lub rocznego przygotowania przedszkolnego.

 

Kadrę przedszkola stanowi wykwalifikowana, kompetentna, zaangażowana i odpowiedzialna kadra:

 

 • nauczyciele - oligofrenopedagodzy,

 • psycholog kliniczny,

 • neurologopeda,

 • surdologopeda,

 • fizjoterapeuta,

 • masażysta,

 • dogoterapeuta,

 • pomoc nauczyciela przedszkola.

 

Dzieci mają możliwość uczestniczenia w religii, zajęciach dodatkowych oraz zajęciach wczesnego wspomagania rozwoju. Kierując się zasadą indywidualizacji pracy i podmiotowego podejścia do dziecka, kadra przedszkola otacza opieką każdego z wychowanków oraz dostosowuje metody i formy pracy do ich potrzeb i możliwości psychoruchowych. Każde dziecko pracuje w oparciu o wielospecjalistyczną diagnozę i zadania zawarte w Indywidualnym Programie Edukacyjno – Terapeutycznym.

 

Stosujemy specjalne metody pracy edukacyjno- terapeutycznej i rehabilitacyjnej, które umożliwiają wielopłaszczyznowe oddziaływanie edukacyjne na dziecko z niepełnosprawnością w zakresie polepszenia jakości życia, m.in.:

 

 • Stymulacja polisensoryczna wg pór roku – „Poranny Krąg” wg Abel,

 • Metoda Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne,

 • Programy Aktywności i Komunikacji Knillów,

 • Metoda Dobrego Startu,

 • Pedagogika zabawy Klanza,

 • Metoda werbo– tonalna,

 • Elementy Metody Krakowskiej,

 • Elementy Terapii Ręki,

 • Terapia Integracji sensorycznej,

 • Logorytmika.

 

 

 


Prowadzone są również zajęcia z:

 

 • hipoterapii,

 • dogoterapii,

 • muzykoterapii

 • arteterapii

 • hydroterapii

 • zajęcia rehabilitacyjne na basenie

 • para – Taekwondo,

 • sensoplastyka.

 

 

 

Współpracują z nami także lekarze specjaliści w dziedzinie rehabilitacji medycznej, neurolog dziecięcy, psychiatra dziecięcy.

 

Przedszkole umożliwia dzieciom integrację ze środowiskiem rówieśniczym, a rodzicom zapewnia wsparcie informacyjne i emocjonalne oraz udziela wskazówek do pracy z dzieckiem w domu.